Úvod » Naučná stezka Zemská brána

Naučná stezka Zemská brána

Naučná stezka u Klášterce nad Orlicí prochází přírodní rezervací Zemská bránaCHKO Orlické hory; provede nás balvanitým údolím Divoké Orlice. Na nenáročné trase vhodné i pro děti se dozvíme něco o zdejší přírodě, a minulosti Orlických hor spjaté s působením člověka.

Co vás na stezce čeká?

kamenný most přes Divokou Orlici v přírodní rezervaci Zemská brána - (c) Jindřich Sienczak

Naučná stezka seznamuje s přírodní rezervací Zemská bránaCHKO Orlické hory, ochraňující okolí toku Divoké Orlice. Řeka Divoká Orlice pramení v rašeliništích TopieliskaCzarne Bagno v Polsku. Na území České republiky vstupuje severně od Trčkova. V délce cca 30 km vytváří státní hranici s Polskem až k Zemské bráně. U Týniště nad Orlicí se stéká s Tichou Orlicí a vytváří Orlici, jeden z významných přítoků řeky Labe.

Za nejkrásnější úsek Divoké Orlice je oprávněně považováno území přírodní rezervace Zemská brána. V lesnatém říčním korytu je množství balvanů a peřejí. Tok Divoké Orlice obklopují místy i rozličné, převážně rulové skalní útvary.

Téměř na začátku naučné stezky stojí kamenný most přes Divokou Orlici. Původní most byl zbudován italskými dělníky v roce 1903. V letech 2004–2005 došlo k jeho celkové opravě a rozšíření. Stal se dokonce stavbou roku 2006 Královéhradeckého kraje v kategorii dopravních a inženýrských staveb. Most vytváří v romantickém údolí pomyslný dojem vstupní brány do Čech, tzv. řečenou „zemskou bránu“.

Pašerácká lávka přes Divokou Orlici v přírodní rezervaci Zemská brána - (c) Lucie Černohousová

Dalším můstkem přes Divokou Orlici, který navštívíme, je Pašerácká lávka. Ta byla pojmenována podle svého účelu, kterému sloužila v dobách dávno minulých. Ani tato lávka nemá již svou původní podobu, byla nahrazena novým dřevěným můstkem.

Dojdeme také k prostranství, kde kdysi stával lovecký empírový zámeček Lusthaus. Nechal ho zde vystavit John Parish, majitel žamberského panství. Později byl letohrádek využíván jako mlýn. V roce 1936 objekt vyhořel a již nebyl znovu vystavěn. Původní zámecký park tu dnes připomíná pouze keř tisu červeného a dva menší rybníčky, kde můžeme spatřit zástupce zdejší drobné fauny a flóry.

betonový bunkr v údolí Divoké Orlice - (c) Tereza Nekorancová

Cesta nás dovede také k několika stavbám pevnostního opevnění. Pocházejí z období 1937–1938. Na břehu řeky stojí ještě dnes jednopatrový pěchotní srub s názvem R-S 54 „Na potoku“. Ve své době byl vybaven kulometem, umístěným v pancéřové kopuli. Srub je součástí linie těžkého opevnění, která byla níže po proudu řeky následována linií opevnění lehkého, tvořenou tzv. řopíky.

Jedno ze zastavení naučné stezky je věnováno Ledříčkově skále, vysoké až 15 metrů. Stěna skrývá malou jeskyni, ve které dle pověsti žil loupežník Ledříček.

Na co se můžete těšit?

Divoká Orlice v přírodní rezervaci Zemská brána - (c) Lucie Černohousová

Přírodní rezervace Zemská brána
– rozprostírá se v rozloze 88 ha v západní části CHKO Orlické hory. Zahrnuje úsek řeky Divoké Orlice, skalní útvary a okolní území lesů a luk. Z dřevin zdejších lesů zde převažuje smrk ztepilý, dále i buk lesní, javor horský, jedle bělokorá nebo olše lepkavá. Roste tu i chráněná bledule jarní, kamzičník rakouský nebo kyřník platanolistý. Z ptactva zde žije skorec vodní, konipas horský, volavka popelavá nebo i ledňáček říční. Ze zástupců hmyzí říše to jsou majka fialová, lesknáček nebo tesařík piluna.
Pašerácká lávka
– původně vystavěna pro potřebu svážení dříví z panských lesů. Za tmy sloužila jako prostředek pro pašování zboží z rozvinutého Německa do méně pokrokového Rakouska-Uherska. Tato éra trvala až do období po první světové válce, kdy s rozvojem průmyslové výroby v Rakousku-Uhersku přestalo být pašování výnosné. Nedaleko tohoto místa stával mlýn, kde se pašované zboží (cukr, cukerín, cikorka, tabák, petrolej aj.) údajně prodávalo. Lávka byla po povodni v roce 2000 zcela zničena a musela být proto obnovena (v roce 2002).
loupežník Ledříček
– legendární bandita Orlických hor, byl nazýván českým Jánošíkem: stejně jako on bohatým bral a chudým dával. Žil a téměř 20 let se skrýval v malé jeskyni ve skále nad pravým břehem Divoké Orlice. Nakonec se mu jeho obydlí stalo osudným. Když se snažil uprchnout před pronásledujícími vojáky do svého úkrytu, přetrhlo se mu lano a on se zřítil z vysoké výšky a zabil se.
řopík
– malá železobetonová pevnůstka československého opevnění. Tyto vojenské stavby byly lidově nazvány řopíky, podle ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací, které organizovalo jejich výstavbu. Byly budovány především v pohraničí, aby doplnily objekty těžkého opevnění.

Základní údaje o stezce

informační panel naučné stezky přírodní rezervací Zemská brána - (c) Lucie Černohousová

Naučná stezka by měla začínat na parkovišti u silnice z Bartošovic v Orlických horách do osady Čihák. Vede od kamenného mostu údolím Divoké Orlice až do osady Amerika u Klášterce nad Ohří, kde končí.

Původní verze naučné stezky měla 22 zastávek s informačními panely. Současná verze by měla mít 10 zastávek. Délka trasy je 3 km. Vede souběžně s modrou turistickou značkou.

Zastavení (původní)

 1. Chráněná krajinná oblast Orlické hory
 2. Přírodní rezervace Zemská brána
 3. Most na Divoké Orlici
 4. Geomorfologie Zemské brány
 5. Květena Zemské brány
 6. Pašerácká lávka
 7. Lusthaus
 8. Historický vývoj skladby lesa
 9. Lesní ptactvo
 10. Klasifikace lesních porostů
 11. Ryby Divoké Orlice
 12. Objekt lehkého opevnění
 13. Obnovní prvky
 14. Pohraniční opevnění ČSR
 15. Pobřežní vegetace
 16. Divoká Orlice
 17. Ledříčkova skála
 18. Savci lesních porostů
 19. Zvířena Divoké Orlice
 20. Přírodní rezervace Zemská brána
 21. Ochrana stromové zeleně
 22. Chráněná krajinná oblast Orlické hory

Zastavení (současná – pouze některá)

 • CHKO Orlické hory
 • Ledříčkova skála
 • Fauna Zemské brány
 • Pohraniční opevnění
 • Flóra Zemské brány
 • Pašerácká lávka a Lusthaus
 • Lesy

Popis trasy naučné stezky

parkoviště u silnice z Bartošovic v Orlických horách do osady Čihák → kamenný most přes Divokou Orlici → Pašerácká lávka → Lusthaus → vojenská opevnění → Ledříčkova skála → osada Amerika u Klášterce nad Orlicí

Procházku naučné stezky zahájíme na parkovišti u silnice z Bartošovic v Orlických horách do osady Čihák. U kamennému mostu odbočíme ze silnice a pokračujeme údolím Divoké Orlice, k Pašerácké lávce, kterou přejdeme. Dále jdeme po lesní cestě k místu, kde se nacházel Lusthaus. Cesta následně vede stále lesem, mineme několik pevnostních objektůLedříčkovu skálu, až vyjdeme z lesa u roubené chaloupky a hned za ní vstupujeme do osady Amerika.

Autoři a historie stezky

 • zřejmě na jaře roku 2008 byla naučná stezka obnovena (informace o rekonstrukci byla v době publikace tohoto článku uvedena na webu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR)

Fotky

Fotografie Divoké Orlice, přírodní rezervace Zemská brána a naučné stezky použité v tomto článku nám poskytli Jindřich Sienczak, Lucie ČernohousováTereza Nekorancová. Děkujeme!

Externí odkazy a zdroje

Základní údaje o naučné stezce

Zařazení:
Královéhradecký kraj, Naučné stezky, okres Rychnov n. Kněžnou
Tématické zařazení:
, , , , , ,
Vložit komentářNejnovější příspěvky…

Nejnovější komentáře

RSS Co se píše jinde: Stezky.info

 • Naučná stezka Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Vznikla v rámci projektu "Aktivní vstup do Místní agendy 21 – regenerace městské zeleně města Buštěhradu", který byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Je tedy klasickým umělým produktem vytvořeným na míru nějaké dotaci. Kromě často pozoruhodných místopisných údajů tak obsahuje […]
 • Fotogalerie naučné stezky Města Buštěhrad
  Naučná stezka seznamuje s historií, současností a zajímavostmi města Buštěhrad a jeho okolí. Zdroj
 • Naučná stezka Havran Pírko
  Naučná stezka představuje nejzajímavější druhy stromů rostoucí v zámeckém parku v Praze-Čakovicích. Nejde v pravém slova smyslu o stezku s pevně danou trasou, ale tvoří ji dvacet zastávek rozmístěných bez ohledu na číslování různě po parku u konkrétních stromů. Park je také významným hnízdištěm havranů, odtud název stezky. Parkem se pohybujeme většinou po zpevněných štěrkových […]
 • Fotogalerie naučné stezky Havran Pírko
  Naučná stezka představuje nejzajímavější druhy stromů rostoucí v zámeckém parku v Praze-Čakovicích. Park je také významným hnízdištěm havranů, odtud název stezky. Zdroj
 • Naučná stezka Dobřichov – Stezka Markomanů
  Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské (období 0-180 našeho letopočtu) – Pičhora u Dobřichova. Zde bylo díky náhodě objeveno a následně podrobně prozkoumáno 160 žárových hrobů, patřících pravděpodobně členům družiny a bojovníkům markomanského krále Marobuda, který tehdy ovládal české území. Archeologický průzkum vedený na […]
 • Fotogalerie naučné stezky Dobřichov – Stezky Markomanů
  Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské – Pičhora u Dobřichova. Zdroj
 • Naučná stezka Zásmucká bažantnice
  Trasa naučné stezky prochází územím bývalé obory a bažantnice na okraji obce Zásmuky. Zásmucká obora byla od 18. století ohrazena a až do druhé světové války sloužila k chovu trofejních bílých jelenů. V současné době se v části blíže obci nachází uprostřed lesního porostu i fotbalové hřiště a psí cvičiště, ale díky činnosti místních ochránců […]
 • Fotogalerie naučné stezky Zásmucká bažantnice
  Naučná stezka prochází územím bývalé obory a bažantnice na okraji obce Zásmuky. Zdroj
 • Naučná stezka Zámecký park Kačina
  Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku Kačina u Kutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky nebo např. s místní sbírkou historických odrůd růží. Dvě zastávky představují sloh klasicismus a způsob architektonického vyjádření a přetváření celé okolní krajiny v jeho duchu. Naučná stezka […]
 • Fotogalerie naučné stezky Zámecký park Kačina
  Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku Kačina u Kutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky. Zdroj

Odkazy

stezky.info

Fototuristika.cz

infopanely.cz

Archivy

RSS Vaši svatební fotografové – focení svateb v okresech Kolín, Nymburk, Kutná Hora, Praha-východ, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav, nebo i jinde


Vyhledávání

VyhledáváníCopyright © 2008–2012 Naučnou stezkou.cz | Přístupnost | Mapa webu | RSS | Používáme Wordpress